1

Resolved

Support Center Template

description

Support Center Template

comments

mehrshid wrote Jul 10, 2011 at 11:27 PM

فارسی ساز رو روی ورژن v4.01.204 نصب کردم اما در صفحه اصلی و صفحات داخلی تمام بخش ها پر از خطاست. ظاهرا" این فارسی ساز قدیمیست وبا ورژن های جدید سازگاری ندارد

wrote Feb 13, 2013 at 1:06 AM

wrote May 15, 2013 at 3:25 AM

wrote May 15, 2013 at 3:25 AM

wrote Jun 12, 2013 at 12:08 AM